< Tillbaka till översikten

Graviditet och försäkrings­medicin

I den här modulen kommer vi diskutera frågor som handlar om ohälsa, sjukdom, sjukfrånvaro och sjukskrivning vid graviditet. Vi inleder med en personberättelse som handlar om en gravid kvinna med graviditetsrelaterade hälsoproblem.

Modulen vänder sig huvudsakligen till läkare inom gynekologi och obstetrik, allmänmedicin, företagshälsovård samt arbets- och miljömedicin. Även andra yrkesgrupper som barnmorskor och fysioterapeuter som möter gravida med behov av sjukskrivning kan ha nytta av att ta del av innehållet.

Förbered dig gärna genom att titta på information runt graviditet på Försäkringskassans och Arbetsmiljöverkets hemsidor. Klinisk handledning och diskussion med kollegor är en viktig del av kompetensutvecklingen. Notera därför gärna dina reflektioner och uppkomna frågeställningar när du gör utbildningen, för att kunna diskutera dem med kollegor eller handledare.

Gå vidare
BEDÖMNING OCH KOMMENTARER
Läs de bedömningar och kommentarer som Försäkringskassan och kursledaren har att ge på filmen.

Kommentar från kursledare – SVEN MONTAN
Isas ryggbesvär kan behandlas hos fysioterapeut, där metoder som akupunktur, träning, SI-ledsbälte vid foglossning används.

Barnmorskan har en betydelsefull roll genom att tidigt förbereda kvinnan på de problem som kan uppstå på grund av graviditetens belastning och föreslå åtgärder som kan minska problemen. Anpassade arbetsuppgifter, gå ned i arbetstid, nyttja semester och stöd i hemmet är några exempel på åtgärder för möjlighet till avlastning och vila.

Kommentar från handläggare på Försäkringskassan – ANETTE NORDLUND
Besvär som till exempel ryggont och trötthet betraktas normalt inte som sjukdom även om man är gravid. Man är inte heller berättigad till sjukpenning för att orka med att ta hand om hem och familj. Försäkringskassan ska bortse från såväl sociala som ekonomiska skäl när de bedömer rätten till sjukpenning.

Kommentar från rehabiliteringsspecialist hos arbetsgivare – KJELL BLOMGREN
Även om patienten tror att arbetsgivaren inte kan anpassa arbetet, så är det många gånger möjligt. I Isas fall skulle exempelvis en förändring av arbetstiden, så att hon kan börja senare på dagen, vara ett alternativ.

Förutsättningar för rätt till sjukpenning

Förutsättningar för rätt
till sjukpenning

Här beskrivs vad som gäller vid sjukskrivning under graviditet.

Förutsättningar för rätt till sjukpenning

Generellt sett finns det inte någon skillnad vad gäller rätten till sjukpenning om man är gravid eller inte. Här gäller samma grundkrav som för vilken annan sjukskrivning som helst.

Försäkrad

Är försäkrad i Sverige.

Inkomst

Har sjukpenninggrundade inkomst eller inkomst från en arbetsgivare som har verksamhet i Sverige.

Arbetsförmåga

Arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom.

Observera!

Om patienten har graviditetsbesvär som är ovanligt svåra, exempelvis svår foglossning, kan det räknas som sjukdom och ge rätt till sjukpenning.

Bedömning av arbetsoförmåga

Om patienten inte kan arbeta bedöms arbetsoförmågan på samma sätt som om patienten inte är gravid.

I arbete

Om det finns en sjukdom som innebär att patienten inte klarar sina arbetsuppgifter.

Ej i arbete

Om patienten är arbetslös eller föräldraledig bedöms arbetsförmågan i förhållande till det.

Stäng

Innan och under sjukskrivning

Innan och under sjukskrivning

Här diskuteras vad läkaren och arbetsgivaren kan göra för att undvika sjukskrivning och stödja den gravida kvinnan att arbeta trots besvär.

Innan och under sjukskrivning

Som läkare är det viktigt att tänka på följande innan och under en sjukskrivning.

Innan sjukskrivning

Innan sjukskrivning är det viktigt att väga nyttan mot riskerna med en sjukskrivning.

 • Har en sjukskrivning positiv betydelse för det medicinska tillståndet
 • Kan patienten få avlastning på arbetet eller hemma

Under sjukskrivning

Under en sjukskrivning är det viktigt att vara observant på risk- eller missbruk och våld i nära relationer.

Vid psykiska eller sociala problem kan behandling och stöd ges av psykolog eller kurator.

För bedömning av sjukskrivningsgrad och längd kan det försäkringsmedicinska beslutsstödet ge stöd.

Att reflektera över!

Vad kan jag som behandlande läkare göra för att stödja patienten att kunna arbeta trots graviditetsbesvären?

Arbetsanpassning och omplacering

Även om patienten tror att arbetsgivaren inte kan anpassa arbetet, så är det många gånger möjligt. Arbetsgivaren kan även ordna andra arbetsuppgifter, men det är inget lagstadgat krav.

Arbetsgivaren ansvar

Arbetsgivarens ansvar innefattar följande.

 • Anpassa arbetsuppgifter, arbetstid och vila under arbetstid
 • Bistå med ergonomiska anpassningar om så behövs
 • Omplacera den gravida om så behövs och är möjligt
 • Bistå med utlåtande inför ansökan om graviditetspenning för den anställda då omplacering ej är möjligt

Läkares uppgift

Läkarens uppgift är att stödja patienten att ta eget ansvar genom att göra följande.

 • Motivera patienten att ta kontakt med arbetsgivaren för anpassning av arbetet
 • Bidra med medicinsk kompetens till patienten och arbetsgivaren om det behövs
Stäng

Graviditetspenning

Graviditetspenning

Här diskuteras när graviditetspenning är den aktuella ersättningsformen vid graviditetsrelaterade besvär.

Tidsspann för graviditetspenning

Graviditetspenning kan beviljas om personen inte kan arbeta på grund av ett fysiskt ansträngande arbete eller risker i arbetsmiljön.

1

60 dagar

Graviditetspenning på grund av ett fysiskt ansträngande arbete kan beviljas tidigast från och med den 60:e dagen före beräknad förlossning.

11 dagar

Graviditetspenning betalas som längst ut till och med den 11:e dagen före beräknad förlossning.

Kriterier för graviditetspenning

Beviljande av graviditetspenning utgår från tre huvudsakliga kriterier, samt beror på arbetsgivarens möjlighet till omplacering.

Kriterier

 • Personen ska gå miste om arbetsinkomst och vara försäkrad i Sverige.
 • Personen måste vara borta minst en fjärdedel av sin vanliga arbetstid
 • Omplacering till ett lättare eller mindre riskfyllt arbete är inte möjlig (gäller bara anställda och inte egenföretagare)

Omplacering

Arbetsgivaren har ett lagstadgat ansvar att omplacera till ett lättare eller mindre riskfyllt arbete om det är möjligt.

Omplacering möjlig

 • Om arbetsgivaren omplacerar personen utgår inte graviditetspenning.

Omplacering ej möjlig

 • Om personen inte kan bli omplacerad av sin arbetsgivare kan personen få graviditetspenning.

Anställd eller egen företagare

Möjligheten att få graviditetspenning för risker i arbetsmiljön skiljer sig mellan personer som är anställda och egenföretagare.

Anställd

Om personen efter samråd med sin arbetsgivare inte kan fortsätta sitt arbete på grund av risker i arbetsmiljön kan personen få graviditetspenning från och med den dagen förbudet gäller.

Egenföretagare

Ansvarar själv för sin arbetsmiljö. Aktuella risker i arbetsmiljön ska styrkas genom ett särskilt läkarutlåtande från en ”arbetsmiljöspecialist”.

 • En läkare med specialistbevis i yrkesmedicin, yrkes- och miljömedicin, arbets- och miljömedicin eller företagshälsovård.
 • En yrkeshygieniker som arbetar på en arbets- eller miljömedicinsk klinik.
Stäng

Sjukpenning eller graviditetspenning

Sjukpenning eller
graviditetspenning

Här diskuteras när är det befogat med en sjukskrivning alternativt ansökan om graviditetspenning?

Sjukpenning eller graviditetspenning

En gravid kvinna har rätt att få sjuklön eller sjukpenning precis som andra om hon har en sjukdom eller skada som sätter ner arbetsförmågan. Det är dock viktigt att särskilja sjukskrivning från frånvaro med graviditetspenning när det gäller arbetsförmåga kopplad till graviditeten.

Sjukskrivning

En sjukskrivning kan vara befogad vid svåra graviditetsrelaterade besvär som medför nedsatt arbetsförmåga.

Graviditetspenning

Graviditetspenning kan vara aktuellt vid tungt arbete eller risker i arbetsmiljön.

Stäng

Föräldrapenning

Föräldrapenning

Här diskuteras vad som gäller runt föräldrapenning.

Föräldrapenning

Föräldrapenning gäller om de blivande föräldrarna är försäkrade i Sverige.

Ena föräldern

Den som är gravid kan börja ta ut föräldrapenning när det är 60 dagar kvar till den beräknade förlossningen. Att nyttja förmånen kan ge möjlighet att förbereda sig inför förlossning och att undvika belastande arbetsuppgifter.

Båda föräldrarna

Båda föräldrarna kan också vara lediga med föräldrapenning för att delta i föräldrautbildning före förlossningen.

Att reflektera över!

Ska jag som behandlande läkare stimulera patienter att ta ut föräldra­penning istället för sjukskrivning vid besvär i slutet av graviditeten?

Stäng

Jämställt föräldraskap och våld i nära relationer

Jämställt föräldraskap
och våld i nära relationer

Här diskuteras jämställt föräldraskap samt våld i nära relationer kopplat till sjukskrivning under en graviditet och föräldraskap.

Jämställt föräldraskap och våld i nära relationer

Förutom sjukdom och arbetssituation så finns det två andra viktiga aspekter att uppmärksamma när det gäller graviditet och graviditetsrelaterade problem kopplat till sjukfrånvaro och sjukskrivning.

Ojämställt föräldraskap

Kvinnors sjukskrivning ökar redan innan barnets födelse och är dubbelt så hög två år efter barnets födelse jämfört med mäns sjukskrivning.

Omsorgsfördelningen om barnet är ojämn i många föräldrapar. Det är därför viktigt för sjukvården att fråga om hur ansvarsfördelningen i hemmet är gällande barnomsorg, hemarbete och fördelning av föräldrapenning (inkl. VAB).

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer startar oftast vid förändringar i livssituationen, vilket både graviditet, förlossning och småbarnstiden innebär.

Det är därför viktigt för sjukvården att fråga om det förekommer våld i nära relationer.

Vad kan sjukvården göra?

 • Uppmärksamma kvinnan på hur hennes sociala situation påverkar hennes hälsa
 • Ge stöd till den gravida kvinnan att ändra sin livssituation

Att reflektera över!

Hur hantera kunskapen om att jämnare fördelning av hemarbete leder till minskad risk för kvinnor att bli sjukskrivna, vilket även gäller vid graviditet?

Stäng

Kunskapstest

När du gått igenom denna fördjupningsmodul är det dags att testa dina kunskaper och det du lärt dig. Vid godkänt erhåller du ett diplom.

Stäng

Ordlista