< Tillbaka till översikten

Arbetsskador och arbets­olycksfall

I den här modulen kommer vi diskutera försäkringsmedicinska aspekter kopplat till arbetsskador och arbetsolycksfall. Vi inleder med en personberättelse som handlar om en patient som fått en arbetsskada.

Modulen vänder sig huvudsakligen till läkare inom allmänmedicin, rehabilitering samt arbets- och miljömedicin. Även läkare inom andra specialiteter som hanterar frågeställningar runt arbetsskada, exempelvis neurologi, hud och lungmedicin kan ha nytta av innehållet.

Förbered dig gärna genom att titta på arbetsmiljölagstiftningen. Klinisk handledning och diskussion med kollegor är en viktig del av kompetensutvecklingen. Notera därför gärna dina reflektioner och uppkomna frågeställningar när du gör utbildningen, för att kunna diskutera dem med kollegor eller handledare.

Gå vidare
BEDÖMNING OCH KOMMENTARER
Läs de bedömningar och kommentarer som Försäkringskassan och AFA Försäkring har att ge på filmen.

Kommentar från kursledare – STEPHAN WILBRAND
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, gäller om arbetsgivaren har en kollektivavtalad försäkring och om skadan är godkänd som arbetsskada av Försäkringskassan. Exempelvis vibrationsskador finns på ILO-listan som är en förteckning över yrkessjukdomar. Ersättning betalas ut om skadan kvarstår efter 180 dagar och om det finns fysiskt och psykiskt lidande av bestående art. Invaliditetsgraden fastställs av TFA.

Kommentar från försäkringsmedicinsk rådgivare på
Försäkringskassan – ANN-SOPHIE BENNET
Enligt arbetsskadeförsäkringen finns vissa förutsättningar för Soran att få ersättning. De medicinska aspekterna ska dokumenteras i journalen. Både den klarlagda diagnosen med vita fingrar och neuropati. Även exponeringen för vibrationer kan orsaka neuropati.

Försäkringskassans beslut baseras på om orsakssamband föreligger. Vi prövar om inkomstförlusten överstiger 1/15 och kan utge livränta, det vill säga löneskillnaden.

Arbetsskada

Arbetsskada

Här beskrivs begreppen arbetsskada, arbetsolycksfall och arbetssjukdom.

Definitioner

 • VISA
  Arbetsskada
 • VISA
  Arbetsolycksfall
 • VISA
  Arbetssjukdom

Arbetsskada

En arbetsskada är en skada eller sjukdom som uppstår i samband med, eller som är orsakad av, arbetet eller arbetsförhållanden.
 • Skada eller sjukdom som uppkommit under arbetstid och/eller till följd av arbete.
 • Smittsamma sjukdomar som man fått genom sitt arbete.
För att få en skada godkänd som arbetsskada räcker det med att övervägande skäl talar för att det är en arbetsskada. Den som är sjukskriven på grund av arbetsskada får i första hand sjukpenning som för vilken skada eller sjukdom som helst om man har en arbetsoförmåga.

Arbetsolycksfall

Arbetsolycksfall är en händelse som är kortvarig, ovanlig och oförutsedd och som orsakas av en yttre faktor som leder till skada eller sjukdom, exempelvis:
 • Halkning
 • Fall
 • Kollision
En händelse oberoende av den skadade och som åsamkar honom eller henne en skada, exempelvis:
 • Hal gata eller en grop i vägen
 • Ett föremål som faller eller ett vasst föremål som träffar handen
 • Hot, våld eller rån i arbetet
Arbetsolycksfall innefattar även sådant som inträffar på väg till eller från arbetet – så kallade färdolycksfall.

Arbetssjukdom

Arbetssjukdom avser en sjukdom som orsakats av skadlig inverkan i arbetet.

Arbetsskador som uppkommit på annat sätt än genom olycksfall i arbetet klassificeras som arbetssjukdomar.

Exempel på arbetssjukdom:
 • Vissa cancerdiagnoser
 • Vibrationsskador
 • Rygg- och ledbesvär
 • Psykiska besvär
 • Belastningsskador
 • Hörselskador orsakat av buller

Undantag

Undantag från det generella skadebegreppet görs för vissa psykiska och psykosomatiska arbetsskador, exempelvis när:

Den försäkrades arbetsplats läggs ned (företagsnedläggelse)
Den försäkrades arbete inte uppskattas av chefer eller kollegor
Den försäkrade vantrivs med sina arbetsuppgifter eller arbetskamrater
Den försäkrade utsätts för något som kan jämföras med de ovanstående punkterna

Att reflektera över!

Vad innebär det att psykiska och psykosomatiska skador som orsakats av något av detta inte kan godkännas som arbetsskada?

Stäng

Arbetsskade­försäkringar

Arbetsskadeförsäkringar

Här beskrivs vilka försäkringar som finns vid arbetsskada och vilket skydd de ger.

Arbetsskadeförsäkringar

Den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen kompletteras med olika trygghetsförsäkringar genom kollektivavtal. Den kollektivavtalade och lagstadgade arbetsskadeförsäkringen utgår från en och samma definition när det gäller att bedöma vad som utgör en arbetsskada.

Stäng

Ersättning

Ersättning

Här beskrivs vilka typer av ersättningar som täcks av försäkringarna och vad man kan få ersättning för vid godkänd arbetsskada.

Pröva ersättning

Prövning av ersättning och lämnad ersättning vid arbetsskada från Försäkringskassan respektive AFA Försäkring.

Klicka nedan för att läsa mer
 • PRÖVA ERSÄTTNING
 • LÄMNA ERSÄTTNING

Försäkringskassan kan lämna ersättning för

 • Inkomstförlust vid varaktig nedsättning av arbetsförmågan
 • För kostnader vid tandvård, särskilda hjälpmedel samt sjukvård utomlands som orsakats av skadan
 • Vid dödsfall (efterlevandelivränta och begravningshjälp)
 • Arbetsskade­sjukpenning
 • Sjukpenning med mera för de som inte omfattas av sjukförsäkringen i SFB
 • Rehabilitering

AFA Försäkring kan lämna ersättning för

 • Inkomstförlust
 • Kostnader
 • Sveda och värk
 • Rehabilitering
 • Lyte och men
 • Framtida inkomstförlust
 • Särskilda olägenheter
 • Framtida merkostnader
 • Förlust av underhåll till efterlevande
 • Begravningskostnader
 • Ersättning vid nära anhörigs personskada

Bedömning

Bedömning av inkomstförmåga och nedsatt arbetsförmåga.

Försäkringskassans bedömning av ekonomisk invaliditet

Försäkringskassan ska inom ramen för arbetsskadeförsäkringen göra en bedömning av den ekonomiska invaliditeten, det vill säga förmågan att skaffa sig inkomst efter skadan.

AFA Försäkrings bedömning av medicinsk invaliditet

Ersättning för medicinsk invaliditet lämnas enligt den kollektivavtalsbaserade trygghetsförsäkringen vid arbetsskada. AFA Försäkring bedömer omfattningen av den medicinska invaliditeten på grund av arbetsskada och betalar ut ersättning.

Ett exempel på ekonomisk kontra medicinsk invaliditet

Annan ersättning vid arbetsskada

Förutom sjukpenning finns det tre andra typer av ersättning som kan bli aktuella vid arbetsskada.

Särskilda hjälpmedel

Arbetsskadesjukpenning

Livränta

Stäng

Vem gör vad?

Vem gör vad?

Flera aktörer kan bli inblandade vid arbetsskada och här följer en beskrivning av de olika ansvaren.

Vem gör vad?

Huvudansvaret för arbetslivsinriktad rehabilitering vid arbetsskada ligger på arbetsgivaren och Försäkringskassan.

Patienten

Läkaren

Arbetsgivaren

Försäkringskassan

AFA Försäkring

Arbetsmiljöverket

Stäng

Kunskapstest

När du gått igenom denna fördjupningsmodul är det dags att testa dina kunskaper och det du lärt dig. Vid godkänt erhåller du ett diplom.

Öppna
Stäng

Ordlista